naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
základní škola
mateřská škola
školní jídelna
dokumenty
GDPR
zaměstnanci
školní poradenské pracoviště
Spolek rodičů
akce + fotogalerie
historie školy
napište nám
autor stránek

naše obec

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Výsledek výběrového řízení
základní škola


Vážení návštěvníci,
vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy Čelechovice na Hané, okres Prostějov. Tyto stránky by Vám měly být zdrojem základních informací o škole, právě probíhajícím školním roce a aktuálních zprávách ze života školy. Na úvod mi dovolte naši školu představit.

Charakteristika školy
Název školy : Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané

Součásti školy: Základní škola IZO 102 591 148
                         Mateřská škola IZO 107 609 975
                         Školní družina IZO 118 900 048
                         Školní jídelna IZO 150 009 038

Zřizovatel : Obec Čelechovice na Hané
Právním subjektem jsme od 1.1.2002.

Školská rada
Za zákonné zástupce žáků : Tereza Omelková, Marta Nevrlá
Za pedagogické pracovníky: Mgr.Lenka Látalová, Mgr.Martina Stavaričová
Za zřizovatele : Ivana Voždová, Jana Kovalčíková

Jsme základní školou s 1.- 9. ročníkem,organizovanou v sedmi třídách. Na 1.stupni jsou spojeny 2.a 3.roč. a 4. a 5.ročník. Vyučování probíhá ve 2 školních budovách. Škola poskytuje základní vzdělání podle osnov vlastního školního vzdělávacího programu ve všech ročnících.
Jsme spádovou školou pro sousední obec Smržice. Žáci naší školy se stravují ve školní jídelně,která je umístěna v nové budově školy.
Školu navštěvuje v letošním roce 130 žáků. Školní družina má 2 oddělení,kde je zapsáno 40 dětí. Škola se řídí principy demokracie a humanity. Tyto principy jsou zakotveny v základních dokumentech školy – školním vzdělávacím programu,školním řádu a v klasifikačním řádu.
Velkou pozornost věnují pedagogové nápravě poruch učení a chování.K těmto žákům přistupujeme individuálně, podle potřeb každého žáka. Stejnou pozornost věnujeme nadaným a talentovaným žákům,kteří mají možnost se účastnit soutěží a olympiád.Učitelé připravují žáky na soutěže a jsou jim odbornými poradci.
Škola pořádá pro žáky celou řadu akcí,z nichž se staly pěkné školní tradice.Návštěvy divadel, exkurze, výlety,projektové dny a týdny,výstavy žákovských prací,adventní zastavení a školní akademie.Každoročně pořádáme pro žáky 1.stupně školu v přírodě a pro žáky 6.- 9.ročníku lyžařský výcvik a zimní školu v přírodě.
Žáci připravují volnočasové aktivity pro třídní kolektiv-např. Drakiáda pro žáky ŠD,organi-zují sběrové akce apod. Po skončení vyučování mohou žáci využívat nabídky různých kroužků,které škola nabízí podle zájmu žáků. 
Při výuce využíváme PC učebny,kde mají žáci k dispozici 20 počítačů s připojením na internet. Oblíbená je též literární učebna s PC a dataprojektorem. Všechny kmenové učebny a některé odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory a notebooky. Zde se vyučuje také pomocí DUM/digitálních učebních materiálů, které byly zakoupeny z dotačního titulu EU peníze školám.
Naším cílem je zkvalitnit a obohatit výuku,aktivizovat žáky a dát jim možnost pracovat tvořivě a samostatně. Snažíme se,aby byli žáci dobře připraveni na vstup do života.


 

úřední e-deska

úřední e-deska

EU peníze školám

projekt Šablony

projekty
Ovoce do škol
a Mléko do škol

fotografie

Realizace dotačního programu vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR

100 let staré budovy školy

Mateřská škola